Warunkowe umorzenie postępowania karnego określone w art. 66 kodeksu karnego (dalej k.k.) polega na swoistej rezygnacji z postępowania karnego. Oznacza to, że sprawca nie zostanie skazany i ukarany za popełnione przestępstwo, jednakże zostaną na niego nałożone obowiązki w okresie próby.

Przesłanki do skorzystania z warunkowego umorzenia postępowania

Możliwość skorzystania z warunkowego umorzenia postępowania uwarunkowana jest od spełnienia szeregu przesłanek, które muszą wystąpić łącznie. Przesłankami tymi są:

  1. nieznaczna wina i społeczna szkodliwość czynu,
  2. niebudzące wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa,
  3. sprawca nie jest karany za przestępstwo umyślne,
  4. właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa,
  5. zagrożenie karne popełnionego czynu nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności.

W toku rozpoznawania sprawy Sąd na początku ustala wszystkie przesłanki odpowiedzialności karnej, a następnie bada czy spełnione zostają wszystkie warunki do skorzystania z warunkowego umorzenia postępowania wobec sprawcy. Gdy takie warunki zostaną spełnione, Sąd może postępowanie warunkowo umorzyć i określić okres próby dla sprawcy. Warunkowe umorzenie postępowania przesądza o winie sprawcy, gdyż aby w ogóle móc skorzystać z tego środka, okoliczności popełnienia przestępstwa, a także wina muszą nie budzić wątpliwości. Oznacza to niemożność skorzystania z tej instytucji w sytuacji kwestionowania odpowiedzialności, a co za tym idzie, winy, przez sprawcę.

Okres próby

Zgodnie z art. 67 § 1 k.k. okres próby wynosi od roku do trzech lat i jest liczony od chwili uprawomocnienia się orzeczenia. Oznacza to, że w trakcie okresu próby sprawca pozostaje na wolności, ale przez wskazany w orzeczeniu okres są na niego nałożone pewne obowiązki. Obowiązki te Sąd wskazuje w orzeczeniu. Sprawca musi wywiązywać się z nałożonych przez Sąd obowiązków, gdyż Sąd może podjąć warunkowo umorzone postępowanie.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego, a jazda pod wpływem alkoholu

Zgodnie z art. 178a k.k. osoba prowadząca pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch. W typie kwalifikowanym (§ 4) przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do pięciu lat. Oznacza to, że w obu przypadkach można starać się o uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania karnego i odstąpienie tym samym od wydawania przez Sąd wyroku skazującego.

Jest to korzystna alternatywa dla osób oskarżonych, gdy zebrany przez oskarżyciela publicznego materiał dowodowy nie budzi wątpliwości lub jest bardzo mocny. W sytuacji skorzystania przez Sąd z tej instytucji, zostanie na sprawcę nałożony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 2 lat i świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu. Jednakże znaczną zaletą warunkowego umorzenia postępowania jest brak figurowania sprawcy w Krajowej Kartotece Karnej. Oznacza to, że sprawca może uzyskać zaświadczenie o swojej niekaralności, jednakże będzie na nim wzmianka o warunkowym umorzeniu postępowania. Wzmianka ta ulegnie usunięciu po 6 miesiącach od momentu zakończenia okresu próby.

Będąc oskarżonym o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu warto skorzystać z pomocy obrońcy, który w profesjonalny sposób przedstawi wszystkie okoliczności łagodzące i znacznie zwiększy szanse na uzyskanie orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie.

Skorzystanie z pomocy obrońcy jest zalecane na jak najwcześniejszym etapie sprawy, gdyż w z czasem trwania postępowania maleje możliwość uzyskania takiego orzeczenia.

W sytuacji chęci skorzystania z pomocy w sporządzeniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania lub z pomocy obrońcy, zachęcam do kontaktu.

Bartosz Kubiak

radca prawny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *